• Cassà de la Selva

  Cassà de la Selva

20200612 residencia pleEl Ple extraordinari del divendres, 5 de juny, ha formalitzat l’encomana de servei per la gestió de la Residencia Geriàtrica Sant Josep a l’empresa de titularitat pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL.

 

Per què hi ha d’haver un canvi en la gestió?

Actualment l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, ens depenent de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, es troba en una dificultat d’assolir amb el compliment normatiu pel que fa a en matèria de personal, contractació, procediment administratiu i les obligacions en matèria de transparència

Són moltes les exigències legals que des de fa uns anys cap aquí s’han aprovat i són d’obligat compliment per part de la Residència, que fan que sigui totalment inviable poder-les complir si la residència continua essent un Organisme Autònom depenent de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

La formalització de la compra d’una acció,  ha permès fer un encàrrec a mitjà propi a la societat mercantil de capital íntegrament  públic SUMAR. D’aquesta manera l’Ajuntament de Cassà de la Selva és soci de SUMAR. 

SUMAR és una entitat pública, que va néixer fa 10 anys impulsada per governs locals de les comarques gironines amb l’objectiu de ser un instrument en l’àmbit dels serveis socials. Actualment està formada per 32 organismes públics d’àmbit local i comarcal de Catalunya. Més concretament, la Diputació de Girona, que és el soci majoritari, 9 consells comarcals i 22 ajuntaments.

Té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials. 

En aquest sentit SUMAR és un instrument del món local que dóna resposta a les necessitats socials, buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. D’acord amb els seus valors corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinergies i mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer sector social i les m mateixes administradions locals. 

D’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus Estatuts Socials, aquesta societat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques que participen en el seu capital social (article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014), podent-li, per tant, efectuar encàrrecs directes per a la gestió de serveis o activitats d’interès públic municipal en l’àmbit de l’acció social. 

Com que l’Ajuntament de Cassà de la Selva és soci de SUMAR (aquest mateix febrer va adquirir 1 participació social per un import de 959,38 €,) d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, aquesta té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en són sòcies. 

SUMAR treballa amb les administracions públiques i amb les entitats del Tercer Sector Social amb l’objectiu d’aconseguir més qualitat de vida per als residents dels centres. Tal i com es defineixen: “A SUMAR generem coneixement i innovació social treballant  amb il·lusió per un objectiu comú: la millora de la gestió dels serveis socials, en general, i la millora del benestar de les persones, en particular”. I “Utilitzem els reptes com a oportunitats de millora i oferim una proposta de solucions innovadores als desafiaments que ens plantegen els ens locals així com els equipaments i serveis que gestionem any rere any”. 

La Diputació de Girona exerceix la funció interventora, de control financer i d’eficàcia dels serveis que es presten d’acord amb el que estableix la legislació d’hisendes locals. Per tant, és una entitat dependent de la Diputació de Girona (soci majoritari) a l'efecte del qual disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Els ens públics socis tenen un control anàleg de SUMAR igual al que exerceixen sobre els seus propis serveis. Aquest control s’articula a través de la Junta General, del Consell d’Administració o dels Pactes de Socis. 

Un exemple clar de la seva voluntat de servei és el disseny d’un recorregut per implementar l’atenció centrada en la persona (ACP). Un disseny que va evolucionant a partir del coneixement i experiència que van acumulant, i que van convertint en realitat.

El disseny inicial del programa d’implantació tècnic “Tu decideixes com vols envellir” s’ha convertit en un programa de gestió, “l’ACP-SUMAR”, que incorpora també un model de gestió dels professionals i defineix l’entorn ideal per afavorir el benestar de les persones. Un programa que defineix canvis en les formes de treball, com s’han d’implementar els diferents processos, com s’han de gestionar els equipaments, les persones. 

I amb tot això també han creat un element per poder avaluar el programa de gestió: la Norma ACP. Una certificació de qualitat que ofereix un marc comú al que és l’ACP i que aporta rigor i professionalitat a tot el recorregut de millora que aquest nou model ofereix als serveis d’atenció a la gent gran.

L’evolució del programa ACP, el repte d’introduir l’ACP en els serveis d’atenció domiciliària SAD i el desenvolupament d’aplicacions informàtiques especialitzades, són les accions innovadores que destaquem el 2019.

L’encàrrec de gestió a SUMAR no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici.

Totes les activitats de SUMAR es desenvolupen d’acord amb les directrius, estratègies i objectius determinats per les administracions que són propietàries del seu capital social, a través dels seus òrgans de gestió, la junta general i el consell d’administració.

Què pot aportar a la gestió actual?

 • Una gestió basada en valors públics.
 • Transparència i traçabilitat.
 • Els usuaris són al centre de totes les decisions.
 • Qualitat del servei i professionalitat.
 • Millora contínua.
 • Seguiment i control dels equipaments i programes per part dels titulars del servei.
 • Proximitat i relació contínua entre les administracions públiques i SUMAR.

Característiques de l’encàrrec a mitjà propi 

L’encàrrec és per millorar la gestió de:

- CENTRE DE DIA 

Capacitat del servei: 25 (12 places públiques, 13 places privades)

- RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN “SANT JOSEP” (servei de llar residència o residència assistida)

Capacitat del servei: 74  (41 places  col·laborades i 33 places privades)

- Altres serveis socials relacionats amb aquesta residència que es prevegin en aquest encàrrec a mitjà propi. 

L’Ajuntament es compromet entre d’altres a exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia dels usuaris/àries.

SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació d’acord a la normativa vigent fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a la gestió dels serveis de centre de dia i de centre residencial per les persones grans que presenten situacions de dependència.

SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que engloben la gestió integral del centre, segons detall:

 1. Gestió econòmica
 • Comptabilitat financera
 • Comptabilitat analítica
 • Comptabilitat pressupostària 
 • Gestió de tresoreria
 • Pla d’inversions
 1. Gestió administrativa
 • Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Compres i serveis
 1. Gestió jurídica
 • Suport jurídic integral a la Residència.
 • Gestió de totes les contractacions de serveis i proveïdors seguint la LCSP. 
 • Implantació dels procediments Compliance a la Residència, com a la resta de serveis gestionats per SUMAR. 
 • Suport i assessorament en matèria de protecció de dades. 
 1. Recursos humans
 • Gestió Laboral : Nòmina, contractes i seguretat Social
 • Selecció i Incorporació
 • Plans de formació
 • Calendaris laborals i Gestió del Temps de Treball
 • Plans de desenvolupament i millora
 • Relacions Laborals
 • Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut
 1. Coordinació tècnica
 • Pla de qualitat. Compliment de la normativa sectorial per garantir uns estàndards mínims de qualitat: inspeccions, registres, indicadors i enquestes de satisfacció.
 • Implementació del programa “Tu decideixes com vols envellir”.
 • Revisió de l’oferta de serveis i valorar la possible ampliació dels serveis.
 1. Manteniment 
 • Gestió de manteniment correctiu i normatiu.
 • Disseny de projectes tècnics.
 • Suport a tècnics municipals.
 1. Transport adaptat 

SUMAR es compromet, en tot moment, a traslladar a l’Ajuntament la informació tècnica i econòmica de la residència que es requereixi.  

SUMAR subrogarà la posició de l’Ajuntament i assumirà la totalitat de la gestió del personal de la residència. L’encàrrec a mitjà propi no suposa l’extinció de l’activitat que fins aleshores ha vingut desenvolupant l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i s’ha d’estar al que preveu l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, pel que regula a la successió d’empresa. 

SUMAR subrogarà al personal que presta serveis a la residència amb les condicions laborals que tinguin en el moment de l’entrada en vigor d’aquest encàrrec a mitjà propi. 

Pel que fa als drets del personal subrogat, se’ls continuarà mantenint les condicions laborals i el conveni col·lectiu. En qualsevol cas, se’ls respectarà les condicions més beneficioses a títol individual. 

Per tal d’avaluar i fer un seguiment de la gestió de l’equipament, l’article 57 de la Llei 12/2007 de serveis socials, determina que s’han d’establir processos de participació democràtics dels usuaris o de llurs famílies, de la manera que es fixa per reglament. Per aquest motiu es constituirà un Consell de Participació d’acord amb el que preveu el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. Aquest Consell de Participació s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any i ha d’estar format per:

 • Un/a president/a: el director/a del centre
 • Un/a secretari/a: una persona designada entre les vocalies 
 • 10 vocals:
  • 4 usuaris/es del centre
  • 1 familiar dels usuaris/es del centre
  • 2 professionals que treballen al centre
  • 2 representants de l’Ajuntament
  • 1 representant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

També es crearà una Comissió municipal de seguiment de l’encomana que vetllarà pel compliment efectiu d’aquesta encomana, que es constituirà a través de la seva introducció al Reglament Orgànic Municipal, i serà actualitzada mitjançant el cartipàs de cada govern.

Aquest conveni entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2020 i serà vigent per un període de quatre anys. Els signants poden acordar unànimement la pròrroga d’aquest, de forma expressa, i fins a un màxim de quatre anys més. 

L'aprovació avui dels punts que s'han portat al Ple extraordinari s'han aprovat amb els 9 vots a favor dels grups municipals del govern (JuntsXCassà i PSC) i els 8 vots en contra del grup d'ERC.