• Àrea de Seguretat | Carrer de la  Pau,  60 | Telèfon 972 46 10 69 | Fax 972 46 09 67 | A/e: policia@cassa.cat

    Àrea de Seguretat | Carrer de la Pau, 60 | Telèfon 972 46 10 69 | Fax 972 46 09 67 | A/e: policia@cassa.cat

Bombers

Els Bombers de Cassà es troben les 24 hores en el Parc de Bombers que hi ha a la Urbanització Mas Cubell.

Les seves funcions principals passen per  realitzar les sortides derivades dels sinistres en el seu àmbit territorial d'actuació, així com les assignades per la Regió d'Emergència, efectuar totes les activitats preventives d'acord amb la normativa establerta i les instruccions derivades de les unitats responsables, realitzar les activitats necessàries per conèixer el nucli urbà, les àrees rurals, les vies de comunicació, les infraestructures i les instal·lacions de la seva àrea territorial d'actuació, també mantenen actualitzat el catàleg d'ubicació, tipològic i d'intensitat del risc que se'n deriva, gestionen l'acció preventiva de riscos laborals en el seu àmbit i, finalment, participen en activitats d'informació i formació a la població d'acord amb la programació que s'estableix.

 

CONTACTE

Parc de Bombers de Cassà de la Selva

Ronda de la Sardana, s/n (Urbanització Mas Cubell)

17244 Cassà de la Selva

Telèfon: 112

 

El telèfon 112 centralitza totes les trucades. Es tracta d'un número únic a l'àmbit europeu i dóna resopsta immediata durant les 24 hores del dia. Serveix perquè els ciutadans puguin sol·licitar els serveis públics d'urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadania i de protecció civil en cas d'emergència.