• Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

    Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

Trama urbana consolidada

 

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió plenària celebrada el dia 24 de febrer de 2011, va aprovar inicialment la proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada de Cassà de la Selva, als efectes de l'article 8 del Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials.

En compliment al que determina l’article 8 delDecret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials es sotmet a informació pública la present modificació pel termini d’un mes, a comptar de la publicació al Butlletí Oficial de la província. Cas que durant aquest termini no es presentin al·legacions, l'acord inicial esdevindrà proposta de delimitació definitiva de la Trama Urbana Consolidada de Cassà de la Selva, sense necessitat d'un nou acord plenari, acreditant-se aquest extrem mitjançant certificació expedida per la Secretaria General.

L’expedient està visible i es pot consultar durant les hores d’oficina a la secretaria d’aquest Ajuntament.

Cassà de la Selva, 25 de febrer de 2011.