• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

Consell de Govern

El Consell de Govern és un òrgan col·legiat municipal complementari. El seu objectiu és el d'informar, debatre i resoldre els assumptes d'interés municipal.

 

REGLAMENT 

 • Està integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l'Alcaldia i és presidit per l'Alcalde, a fi d'assolir la màxima eficàcia amb l'acció de Govern i en l'administració municipal. 
 • L'Alcalde pot demanar al personal funcionari o laboral de l'Ajuntament, així com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern per tal de tractar eficientment tots els assumptes. 
 • Per la validesa de les sessions es requereix l'assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s'adopten per majoria simple, dirimint els empats a l'Alcalde amb el vot de qualitat. 

 

MEMBRES 

 • Robert Mundet i Anglada: Medi Ambient, Via pública i Veïnats
 • Joan Casabó Fuguet: Cultura i Promoció econòmica
 • Sílvia Martí Suñer: Ensenyament, Educació i Entitats culturals
 • Christian Cortés de la Fuente: Urbanisme
 • Núria Salvans Pérez: Serveis Socials, Salut i Ciutadania
 • Lourdes Martin Toro: Esports (equipaments i entitats esportives)
 • Joan Ignasi Gispert Lloveras :Hisenda i Organització municipal
 • Carla Matilla Rubirola: Joventut, Festes, Entitats i Comunicació
 • Marià Montsunyer González: Governació

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

El Consell de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional, en lhorari previ i coincidint amb els dies en què es celebri la Junta de Govern Local, a les dependències de l'Ajuntament, prèvia convocatòria al efecte, realitzada per l'Alcaldia.